wattus

Algemene voorwaarden - Wattus portretvideograaf

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Wattus portretvideograaf, gevestigd te Breda, verdere contactgegevens op  www.wattus.nl,  en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anita Broekhuizen.

Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen

1.3 De door Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag  Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Opdrachtnemer een door hem verleende optie, of een opdracht, of contractvoorstel van Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien de Opdrachtnemer een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden.

3.2 Indien de hoogte van een vergoeding niet schriftelijk is vastgelegd wordt de vergoeding door Opdrachtnemer naar billijkheid en marktconform vastgesteld, te vermeerderen met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten.

 

4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Informatie omtrent een overeenkomst die de Opdrachtnemer na de totstandkoming ontvangt en die naar het oordeel van Opdrachtnemer het karakter ervan ingrijpend wijzigt, geeft de Opdrachtnemer het recht deze op te zeggen zonder dat de Opdrachtnemer daardoor schadeplichtig wordt.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, inclusief evt. wijziging van het honorarium, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte stellen.

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst door Opdrachtgever zijn alleen geldig indien schriftelijk door Opdrachtnemer geaccordeerd en bevestigd.

5 Duur van de overeenkomst en termijnen

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.

5.2 Is binnen de duur van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden afgerond.

6 Aard van de verbintenissen en klachten

6.1 Alle verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn inspanningsverbintenissen.

6.2 Opdrachtgever dient te allen tijde eventuele fouten in het geleverde product binnen 8 dagen nadat het geleverde product voor Opdrachtgever beschikbaar is, aan de Opdrachtnemer schriftelijk melden. Het materiaal waarop een klacht betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn ter beschikking te staan aan de Opdrachtnemer ter verificatie.

6.3 Indien de klacht door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

6.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

7 Aansprakelijkheid

7.1 De Opdrachtnemer is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens de Opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van diens personeel en/of van derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houden met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.

7.2 De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de Opdrachtgever geleden directe schade.

7.3 Indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag: Indien de verzekeraar in enig geval (om welke redenen dan ook) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat de Opdrachtnemer voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.

8 Vrijwaring

8.1 Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht evenals voor schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van de Opdrachtnemer.

9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, ziekte bij opdrachtgever, overheidsmaatregelen, weersinvloeden en dergelijke.

9.2 Ingeval de Opdrachtnemer door overmacht (gedurende een maand) redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien de Opdrachtnemer geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat partijen gerechtigd zijn tot vergoeding van schade.

9.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

10 Betaling

10.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

10.2 Een betaald voorschot wordt verrekend met de door de Opdrachtnemer opgestelde eindfactuur.

10.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het verzuim is rente verschuldigd. De hoogte van de rente is wettelijke rente voor particulieren en handelsrente voor zakelijke klanten van Opdrachtnemer.

10.4 Naast rente is Opdrachtgever bij niet tijdige betaling tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij zakelijke relaties tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 300,-. Bij de berekening van incassokosten ingeval van particuliere klanten wordt het wettelijk systeem van incassokosten gevolgd.

10.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11 Opschorting

11.1 Indien Opdrachtgever tekort schiet, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten onverminderd zijn overige bevoegdheden uit de wet en deze voorwaarden.

11.2 Indien de Opdrachtnemer redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van een overeenkomst, is hij gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat Opdrachtgever naar tevredenheid van de Opdrachtnemer aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. De al dan niet elektronische administratie van de Opdrachtnemer levert volledig bewijs van de stellingen van de Opdrachtnemer, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

12 Boeking en opzegging

12.1 Indien Opdrachtgever de opdracht door middel van opzegging wenst te beëindigen of annuleren is hij gehouden de overeengekomen vergoeding en eventuele door de Opdrachtnemer gemaakt aanvullende kosten tegelijkertijd met de opzegging te voldoen, behoudens en voor zover de overeenkomst een annuleringsregeling bevat, in welk geval die afspraken gelden. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden.

13 Auteursrecht, intellectuele eigendom en gebruiksrecht

13.1 Het auteursrecht op de werken van Opdrachtnemer berust en blijft berusten bij Opdrachtnemer zelf, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.2  Opdrachtgever verwerkt enkel een licentie tot gebruik van de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever gemaakte werken.

13.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Opdrachtnemer, hebben bedoeld.

13.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven licentierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

13.4 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer het recht het Filmwerk, voor promotiedoeleinden ten behoeve van de Opdrachtnemer openbaar te maken en te verveelvoudigen.

13.5 Opdrachtgever garandeert dat de Opdrachtnemer als zodanig vermeld zal worden op alle verveelvoudigingen van het filmwerk en in al het bijbehorende publiciteitsmateriaal, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk verklaart op vermelding geen prijs te stellen. Vermelding geschiedt op een plaats die in overeenstemming is met het belang van de Opdrachtnemer voor de productie.

13.6 Bij inbreuk komt de Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14 Ontbinding van de overeenkomst

14.1 Onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer uit deze algemene leveringsvoorwaarden of uit de wet kan de Opdrachtnemer een overeenkomst opschorten of ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wanneer:

  1. Faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of deze surséance van betaling aanvraagt
  2. Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan verliest; dan wel
  3. De Opdrachtnemer een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen
  4. Opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van afspraken met Opdrachtnemer.

14.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Opdrachtnemer terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever uit de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer het gehele bedrag te betalen dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.

14.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Opdrachtnemer door een dergelijke ontbinding ondervindt. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de Opdrachtgever door een dergelijke ontbinding ondervindt.

 

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) worden beheerst door Nederlands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van Opdrachtnemer.

16 Geldigheid

16.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Vastgesteld te Breda op 10 april 2021